Statut

 

 

 

 

 

S T A T U T

 

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

przy Konsulacie Generalnym RP

w Nowym Jorku

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I               Postanowienia ogólne……………………..  3

ROZDZIAŁ II             Cele i zadania szkoły…………………….     4

ROZDZIAŁ III            Organy szkoły …………………………..     4

ROZDZIAŁ IV            Organizacja szkoły ……………………..     7

ROZDZIAŁ V             Biblioteka szkolna ………………………    8

ROZDZIAŁ VI            Nauczyciele i wychowawcy …………….     9

ROZDZIAŁ VII           Uczniowie  ………………………………    11

ROZDZIAŁ VIII         Rekrutacja ………………………………   12

ROZDZIAŁ IX            System oceniania, nagród i kar ………..    13

ROZDZIAŁ X             Postanowienia końcowe ………………..     15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.      Postanowienia ogólne

 

                                                                  § 1

 

1.   Pełna nazwa: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, zwany dalej Szkołą.

2.   Szkoła wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej Ośrodkiem.

3.   Szkoła powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku decyzją nr 30 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 maja 2002r.

4.   Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów

      prawa, a w szczególności:

1)      ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143 z pózn. zm.)

 

                                                                  § 2

 

1.   Organem prowadzącym Szkolę jest Minister Edukacji Narodowej, zwany dalej Ministrem.

2.   Minister z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii kierownika placówki konsularnej RP w Nowym Jorku może przekształcić lub zlikwidować Szkołę.

3.   Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych

i administracyjnych we współpracy z kierownikiem placówki konsularnej RP w Nowym Jorku oraz sprawuje jednocześnie nadzór pedagogiczny w stosunku do kierownika Szkoły.

 

 

      § 3

 

Czas trwania cyklu kształcenia wynosi:

w szkole podstawowej – 6 lat;

w gimnazjum – 3 lata;

w liceum ogólnokształcącym – 3 lata.

 

                                                                  § 4

 

 

Siedzibą szkoły jest budynek wynajmowany od parafii kościoła Matki Bożej Pocieszenia (Our Lady of Consolation R.C. Church), 184 Metropolitan Avenue,

Brooklyn, miasto Nowy Jork, stanowiący własność tejże parafii.

 

 

II.   Cele i zadania szkoły

 

      § 5

 

1.   Celem Szkoły jest umożliwienie uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty w Stanach Zjednoczonych, uzupełnienie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, historii, geografii i kultury Polski w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

2.   Do zadań Szkoły należy, w szczególności:

1)        umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i umiejętności z przedmiotów nauczanych w Szkole niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego,

2)        dobieranie programów nauczania zgodne z podstawą programową i poziomem osiągnięć uczniów,

3)        dostosowanie treści, metody i organizacje nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów

4)        umożliwienie uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji w Polsce,

5)        umożliwienie absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia,

6)        podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej

       u uczniów, wychowując ich w duchu tradycji narodowej,

7)        kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające harmonijnemu rozwojowi osobowości ucznia,

8)      współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.

 

 

III. Organy szkoły

 

                                                                  § 6

 

 

Organami Szkoły są:

      1)   kierownik Szkoły,

      2)   rada pedagogiczna,

      3)   rada rodziców,

      4)   samorząd uczniowski.

 

                                                                 

      § 7

 

Organy Szkoły współpracują ze sobą w celu:

      1)   stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów,

      2)   wymiany bieżących informacji o podejmowanych działaniach i decyzjach,

      3)   organizowania działalności pozaszkolnej,

      4)   zbierania funduszy na działalność pozabudżetową,

      5)   rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły.

 

Kierownik Szkoły

 

     § 8

 

1.                  Kierownika szkoły powołuje i odwołuje Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii lub na wniosek kierownika urzędu konsularnego.

2.   Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt działalności Szkoły i reprezentuje ją na

      zewnątrz, a w szczególności:

1)        kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły

       i odpowiada za jej realizację,

2)        jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

3)        realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz postanowienia i zarządzenia dyrektora Ośrodka,

4)        dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników Szkoły,

5)        przyjmuje uczniów do Szkoły,

6)        przygotowuje do akceptacji przez dyrektora Ośrodka arkusz organizacyjny Szkoły,

7)        opracowuje rozkład zajęć szkolnych,

8)        zarządza majątkiem Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,

9)        zamawia podręczniki szkolne, pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki,

10)    prowadzi korespondencję szkoły z Ośrodkiem, kierownikiem placówki konsularnej w Nowym Jorku oraz innymi współpracującymi organizacjami oraz instytucjami,

11)    dysponuje środkami budżetowymi określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

12)    odpowiada za dokumentację Szkoły,

13)    przechowuje pieczęć urzędową Szkoły,

14)    opracowuje wspólnie z radą pedagogiczną statut Szkoły lub jego zmiany i przedstawia go do zaopiniowania radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu; uchwalony statut przesyła do dyrektora Ośrodka do sprawdzenia, a następnie do wiadomości kierownika placówki konsularnej w Nowym Jorku,

15)    opracowuje wspólnie z radą pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania i Przedmiotowe Systemy Oceniania oraz regulamin rady pedagogicznej,

16)    stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

17)    opracowuje regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami,

18)    podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć lekcyjnych w szczególnych przypadkach losowych,

19)    wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

 

 

 

Rada Pedagogiczna

 

                                                     § 9

 

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do planowania i realizacji statutowych zadań Szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

                                                                  § 10

1.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby

      zaproszone przez jej przewodniczącego za zgoda lub na wniosek rady pedagogicznej.

                                                                              § 11

 

1.   Do kompetencji rady pedagogicznej należy, w szczególności:

1)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

2)        analizowanie i ocenianie stanu nauczania i wychowania,

3)        podejmowanie uchwał w sprawach nagradzania i karania uczniów, w tym skreślenia ucznia z listy uczniów,

4)        uchwalenie zmian statutu Szkoły oraz regulaminu rady pedagogicznej,

5)        opiniowanie rozkładu zajęć szkolnych,

6)        uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej, które odbywają się co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego, tj.:

a)      przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b)      przed zakończeniem I semestru,

c)      przed zakończeniem roku szkolnego

2.   Zebrania rady pedagogicznej mogą być zwołane dodatkowo, w celu rozstrzygnięcia

      bieżących spraw.

3.   Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co

      najmniej połowy składu rady pedagogicznej.

4.   Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

5.   Księga protokołów jest podstawowym dokumentem działalności rady.

 

                                                                              § 12

 

1.   Przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)    realizowania uchwał rady,

2)        tworzenia atmosfery życzliwości, dbania o autorytet rady, ochrony praw i godności nauczycieli,

3)        zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego,

4)        analizowania stopnia realizacji postanowień rady.

2.   Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)    realizacji uchwał rady,

2)        współtworzenia atmosfery życzliwości i koleżeństwa,

3)        przestrzegania przepisów prawa szkolnego,

4)        czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach rady,

5)        nieujawniania poruszanych na posiedzeniu rady spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

                                          

                                 Rada Rodziców

                           

                                           § 13

 

1.   Rada Rodziców jest samorządną organizacja reprezentującą ogół rodziców, powołana do

      współdziałania z innymi organami Szkoły.

2.   Rada Rodziców na bieżąco współpracuje z kierownikiem Szkoły i radą pedagogiczną, a w

      szczególności:

1)        wspiera statutową działalność Szkoły,

2)        pomaga w organizowaniu działalności pozaszkolnej,

3)        może pobierać od rodziców składki pieniężne i przyjmować darowizny,

4)        może występować do kierownika szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,

5)        może opiniować statut Szkoły,

6)        pomaga w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych Szkoły,

7)        wspiera działalność samorządu uczniowskiego,

8)        odpowiada przed ogółem rodziców za decyzje w sprawach wydatkowania zgromadzonych funduszy,

9)        opracowuje własny regulamin.

3.   Działalność rady rodziców i jego regulamin nie mogą być sprzeczne ze statutem Szkoły.

 

Samorząd uczniowski

 

                                                                  § 14

 

1.   W Szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2.   Samorząd może przedstawić kierownikowi Szkoły, radzie pedagogicznej i radzie rodziców

      wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.

3.   Samorząd opracowuje własny regulamin.

4.   Działalność samorządu uczniowskiego i jego regulamin nie mogą być sprzeczne ze statutem Szkoły.

 

IV. Organizacja szkoły

 

      § 15

 

1.      Organizację roku szkolnego w Szkole określa dyrektor Ośrodka na wniosek kierownika

      Szkoły.

2.   Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik Szkoły na podstawie

      zatwierdzonego arkusza organizacji.

2.      Kalendarz roku szkolnego uwzględniający terminy rozpoczęcia i zakończenia roku

      szkolnego, przerw świątecznych, oraz innych dni wolnych od zajęć ustala kierownik Szkoły i jest on integralną częścią arkusza organizacji.

3.      Każda zmiana w organizacji roku szkolnego wymaga od kierownika Szkoły przygotowania

      aneksu do arkusza organizacji roku szkolnego przed terminem jego obowiązywania.

4.      Zajęcia dydaktyczne w szkole w danym roku szkolnym mogą rozpocząć się wyłącznie

      wtedy, kiedy arkusz organizacji roku szkolnego lub jego aneks został zatwierdzony przez

      dyrektora Ośrodka.

 

                                                                              § 16

 

Nauka w szkole odbywa się w systemie stacjonarnym.

 

                                                                              § 17

 

Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się w języku polskim.

 

                                                     § 18

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Zajęcia edukacyjne mogą być

      prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli jest w nim, co najmniej siedmiu

      uczniów.

      Jeżeli uczniów w danym oddziale jest mniej niż siedmiu, zajęcia organizowane są w

      grupach między klasowych (chyba, że dyrektor Ośrodka podejmie inną decyzję).

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy są 5 minutowe, a przerwa tzw. śniadaniowa (po 2

      godzinie lekcyjnej) trwa 15 minut.  Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III

      szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny czas zajęć

      określony w rozkładzie zajęć. W uzasadnionych przypadkach kierownik może zarządzić

      skrócony czas pracy lub zmienić rozkład zajęć w danym dniu przeznaczonym na zajęcia

      edukacyjne.

 

      § 19

 

Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania i odbioru uczniów zgodnie z planem zajęć edukacyjnych przewidzianych dla każdego oddziału i zatwierdzonego przez radę pedagogiczną na pierwszym posiedzeniu rady w danym roku szkolnym.

 

 

V. Biblioteka szkolna

 

                                                     § 20

 

Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

 

     

     

      § 21

 

Ze zbiorów biblioteki korzystać mogą wszyscy uczniowie Szkoły, ich rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły.

 

      § 22

 

Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest w szczególności:

1)        gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz informacji o zbiorach biblioteki szkolnej,

2)        prowadzenie dokumentacji pracy,

3)        konserwacja księgozbioru i innych zasobów biblioteki,

4)        kontrolowanie terminów zwrotu,

5)        egzekwowanie od czytelników (w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki) odkupienia identycznej pozycji lub książki wskazanej lub zaakceptowanej przez nauczyciela bibliotekarza. Dopuszcza się za zgodą nauczyciela bibliotekarza dokonania wpłaty  USD 20,00 celem odkupienia zagubionej lub zniszczonej pozycji.

6)        współpraca z nauczycielami w sprawie zamówienia i/lub zakupu nowych pozycji do biblioteki szkolnej.

 

                                                      § 23

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki szkolnej opracowany przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

 

 

VI. Nauczyciele i wychowawcy

 

                                                     § 24

 

1.      W celu realizacji zadań statutowych w Szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni

       niepedagogiczni.

2.      Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidulanych

      zakresów obowiązków ustalonych przez kierownika Szkoły.

 

§ 25

 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w ramach powierzonych

obowiązków oraz jest odpowiedzialny za:

1)        za jakość i wyniki tej pracy,

2)        poziom nauczania i wychowania,

3)        bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

4)        powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

 

                                                           § 26

 

Nauczyciel zobowiązany jest do:

1)        realizacji podstawy programowej na podstawie wybranego programu nauczania,

2)        sporządzenia, nie później niż do końca września własnego rozkładu materiału,

3)        systematycznego i obiektywnego oceniania uczniów,

4)        sygnalizowania uczniom i ich rodzicom trudności w nauce oraz udzielania pomocy w przezwyciężaniu trudności,

5)        informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz oceniania,

6)        systematycznego i terminowego prowadzenia dokumentacji szkolnej,

7)        zgłaszania do kierownika szkoły w wyznaczonych terminach zapotrzebowania na podręczniki szkolne, pomoce naukowe, sprzęt szkolny oraz lektury do biblioteki szkolnej,

8)        Nauczyciel zobowiązany jest do stałego podnoszenia wiedzy ogólnej

            i zawodowej oraz doskonalenia umiejętności dydaktycznych poprzez różne formy samokształcenia i w miarę możliwości korzystania ze zorganizowanych form dokształcania.

9)        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

 

                                                     § 27

 

Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca, który w szczególności zobowiązany jest:

1)        na bieżąco kontaktować się z rodzicami i opiekunami w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych,

2)        zgłaszać rodzicom wnioski rady pedagogicznej odnośnie pomocy specjalistycznej niezbędnej uczniowi w powierzonym  mu oddziale,

3)        podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym,

4)        wnioskować w sprawie nagradzania uczniów,

5)        wnioskować w sprawie zawieszenia ucznia w jego prawach lub skreślenia z listy uczniów Szkoły,

6)        przygotować sprawozdania na zebrania klasyfikacyjne rady pedagogicznej,

7)        na tydzień przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformować uczniów swojego oddziału o planowanych ocenach semestralnych i końcowych (w przypadku planowanej oceny niedostatecznej na dwa tygodnie przed planowaną radą pedagogiczną),

8)        poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o otrzymanych ocenach semestralnych po klasyfikacyjnym zebraniu rady pedagogicznej oraz wyegzekwować zwrot podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów) informacji o ocenach,

9)        na bieżąco prowadzić dokumentację uczniów: dziennik lekcyjny, arkusze ocen i świadectwa ukończenia klasy lub Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

VII. Uczniowie

 

     § 28

 

Uczeń ma prawo do:

1)        wszystkich praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka,

2)        kształcenia i zdobywania wiedzy zgodnie z programem dla szkół realizujących uzupełniający program nauczania w oparciu o odrębne przepisy,

3)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

4)        nietykalności i godności osobistej oraz życzliwego traktowania,

5)        swobody wyrażania myśli i przekonań (także światopoglądowych i religijnych)

       w sposób nie naruszający dobra innych,

6)        sprawiedliwej i jawnej oceny stanu wiedzy,

7)        otrzymania od nauczyciela pisemnego uzasadnienia ustalonej oceny,

8)        otrzymania sprawdzonej i ocenionej pisemnej pracy kontrolne do wglądu,

9)        przestrzegania zasady, że każda pisemna praca kontrolna musi być tydzień wcześniej zapowiedziana (kartkówka, czyli pisemna forma sprawdzania wiedzy z ostatnich dwóch tematów lekcyjnych, nie musi być zapowiedziana),

10)    sprawdzenia zdobytej wiedzy w innym terminie, jeżeli rodzice lub opiekunowie usprawiedliwili nieprzygotowanie się ucznia pisemnie lub telefonicznie,

11)    powiadomienia w ostatnią sobotę przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanej ocenie semestralnej lub końcowej. W przypadku oceny niedostatecznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) muszą być powiadomieni na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej,

12)    powiadomienia po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej

      o zatwierdzonej ocenie semestralnej w formie pisemnej,

13)    możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego (termin i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy),

14)    uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez Szkołę lub radę rodziców, odpowiednich do wieku ucznia.

15)    nagród za:

a)      osiągnięcia w nauce,

b)      udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

c)      postawę osobistą,

d)     działalność społeczną, w tym działalność na rzecz Szkoły.

 

                                                                  § 29

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegać statut i regulamin szkolny, a w szczególności:

1)        systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne przewidziane rozkładem zajęć dla danego oddziału; wszystkie nieobecności muszą być pisemnie usprawiedliwione przez rodzica (prawnego opiekuna) ucznia,

2)        rozpoczynać i kończyć lekcje zgodnie z rozkładem zajęć dla swojego oddziału; wcześniejsze przychodzenie i wychodzenie bez usprawiedliwienia rodziców lub opiekunów jest niedozwolone,

3)        nie opuszczać budynku szkolnego w czasie zajęć lekcyjnych i przerw pomiędzy zajęciami,

4)        respektować uwagi kierownika Szkoły, nauczycieli i pracowników Szkoły,

      a także osób upoważnionych przez kierownika Szkoły,

5)        dbać o mienie Szkoły, jak również o własność innych uczniów i nauczycieli,

6)        w przypadku szkody wyrządzonej z własnej winy uczeń jest zobowiązany do jej naprawienia,

7)        nie przynosić sprzętu grającego, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz innych przedmiotów, które mogą zakłócić proces nauczania,

8)        nie przynosić do szkoły wartościowych przedmiotów lub większych kwot pieniężnych,

9)        środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły( w tym środków i przedmiotów, których zgodnie z prawem nie może używać i z nich korzystać),

10)    nie może korzystać na terenie budynku szkolnego z telefonu komórkowego (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, kiedy nauczyciel lub kierownik Szkoły wyrazi na to zgodę),

11)    na terenie budynku szkolnego mówić wyłącznie po polsku.

 

 

VIII. Rekrutacja

 

                                                     § 30

 

1.      Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających

      za granicą.

2.      Do Szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich stale

zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.

3.      Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest dostarczenie kierownikowi szkoły

zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły działającej w amerykańskim systemie oświaty.

4.      Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które ukończyły 6. rok życia lub

      ukończą go w danym roku kalendarzowym.

5.      Przyjęcia do klasy II i wyższej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum

ogólnokształcącego, dokonuje się na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w odpowiedniej szkole w Polsce.

      W szczególnych przypadkach do Szkoły może być przyjęty uczeń, który nie

      uczęszczał do szkół polskiego systemu oświaty, pod warunkiem, że podczas

      okresu warunkowego (1,5 miesiąca) uczeń wykaże się:

1)        znajomością języka polskiego umożliwiającą samodzielną naukę,

2)        wiadomościami z przedmiotów klas programowo niższych,

3)        możliwościami i chęciami nadrobienia wiadomości niezdobytych

       w klasach programowo niższych;

6.      Kierownik może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału, jeżeli:

1)      uczeń nie zna języka polskiego na poziomie odpowiednim dla danego oddziału,

2)      jeśli nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i organizacyjnych.

7.        Przyjęcia do Szkoły odbywają się w terminach wyznaczonych przez kierownika

       Szkoły lub w najbliższym terminie po przyjeździe ucznia do Nowego Jorku.

9.      Uczniowie przyjmowani są do Szkoły przez kierownika Szkoły, po złożeniu wymaganych

      dokumentów.

 

 

IX. System oceniania, nagradzania i kar

 

                                                                  § 31

 

W szkole opracowany został wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) i przedmiotowe systemy oceniania (PSO).

 

                                                             § 32

 

1.      W klasach I –III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową zgodnie z odrębnymi przepisami. Ocenę bieżącą ustala się według następującej skali ocen:

1)        W – wspaniale

2)        D – dobrze

3)        MP – musisz popracować

4)        BP – brak postępów

      z zastrzeżeniem, w klasie III szkoły podstawowej, w II semestrze oceny bieżące ustala się w

      symbolach według następującej skali:

1)        6 – wspaniale

2)        5 – pracujesz bardzo dobrze

3)        4 – pracujesz dobrze

4)        3 – musisz jeszcze popracować

5)        2 – robisz niewielkie postępy

6)        1 – brak postępów

2.      Oceny klasyfikacyjne końcowe począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się

       w stopniach według następującej skali:

1)        6 – celujący

2)        5 – bardzo dobry

3)        4 – dobry

4)        3 – dostateczny

5)        2 – dopuszczający

6)        1 – niedostateczny

W ocenach śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaku (+) plus i znaku (-) minus przy

stopniu. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (+) plus i (-) minus przy stopniu,

jaki i samodzielnie.

3.      Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

4.      Uczeń jest klasyfikowany śródrocznie po I semestrze oraz rocznie po II semestrze.

 

                                                                  § 33

 

Ustalona przez nauczyciela ocena jest ostateczna chyba, że zostanie ona zmieniona w wyniku przeprowadzonego egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego (termin i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy).

 

                                                                              § 34

 

1.      Uczeń jest oceniany z zachowania śródrocznie i wychowawca klasy wraz z zespołem

      uczącym w danym oddziale wystawia ocenę wg następującej skali:

1)        wzorowe,

2)        bardzo dobre,

3)        dobre,

4)        poprawne,

5)        nieodpowiednie,

6)        naganne;

 

2.      Informacja o zachowaniu jest przekazywana pisemnie uczniom razem z proponowaną oceną

      klasyfikacyjna śródroczną z zajęć edukacyjnych. Oceny rocznej z zachowania nie wystawia

      się.

                                                                 

                                                                              § 35

 

1.      W przypadku nagannego zachowania ucznia stosuje się następujące kary:

1)        kontakt z rodzicami po raz pierwszy (wraz z wpisem do dziennika lekcyjnego),

2)        kontakt z rodzicami po raz drugi (wraz z wpisem do dziennika lekcyjnego),

3)        kontakt z rodzicami po raz trzeci (wraz z wpisem do dziennika lekcyjnego),

4)        zawieszenie ucznia w jego prawach,

5)        skreślenie z listy uczniów.

2.      Zawieszenie ucznia w jego prawach może nastąpić bez wcześniejszego kontaktu z rodzicami,

jeżeli zachowanie ucznia zagroziło bezpieczeństwu innych lub było wyjątkowo naganne. Długość okresu zawieszenia nie może przekroczyć trzech tygodni.

3.      Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą kierownika do

      decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów:

1)        posiadanie lub palenie tytoniu, spożywanie napojów alkoholowych, stosowanie innych używek i narkotyków oraz/lub nakłanianie innych uczniów do konsumpcji, a także rozprowadzanie lub sprzedaż tych produktów na terenie szkoły,

2)        posiadanie lub użycie niebezpiecznych materiałów, środków

            i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia (broń palna, materiały wybuchowe, substancje trujące, fajerwerki, ostre przedmioty, w tym noże wszelkiego typu),

3)        posiadanie lub rozprowadzanie i sprzedawanie materiałów pornograficznych,

4)        w przypadku, gdy rada pedagogiczna nie wyraża zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego ucznia, który był nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych.

4.      Kierownik Szkoły ma obowiązek powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o

      zastosowaniu wobec niego kary zawieszenia w prawach ucznia.

5.      Skreślenie ucznia z listy uczniów podejmuje kierownik Szkoły w drodze decyzji

administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

6.   Od decyzji kierownika szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie.

7.   Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy uczniów wnoszone jest w terminie i w trybie

      określonym w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 14.06.1960 r. Kodeks

      postępowania administracyjnego (Dz.U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

 

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

                                                          § 36

 

1.        Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.        Szkoła posiada logo Szkoły.

4.        Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

 

                                                          § 37

 

W szkole podstawowej i gimnazjum nie przeprowadza się sprawdzianu i egzaminu, o których

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.

 

                                                          § 38

 

1.      Uczniowie i absolwenci szkół otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z

      przepisami  w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

2.      Na świadectwach podaje się nazwę szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum

      ogólnokształcące) zgodnie z cyklem kształcenia.

3.      Nazwa Ośrodka umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

 

     § 36

 

Statut sprawdzony przez dyrektora Ośrodka zostaje przekazany kierownikowi placówki konsularnej w Nowym Jorku.

 

                                                         

                                                         

                                                          § 37

 

Uchwałą rady pedagogicznej statut może być zmieniony.

 

Załączniki: